สถานประกอบการกับความปลอดภัยทางถนน


จากข้อมูลของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ปี 2551 - 2560 พบว่า

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ (เมื่อวัดตามความรุนแรง) เป็นสาเหตุที่ทำให้ "เสียชีวิต" เป็นอันดับที่ 1 ติดต่อกัน 10 ปี

จึงมุ่งหวังว่า การเกิดสถานประกอบการต้นแบบที่สามารถจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน จะนำไปสู่การลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของกลุ่มแรงงาน

โดย กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ คือ "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" (จป.)

แผนงานจึงเน้นการผลิตชุดความรู้และสนับสนุนให้ จป. มีความรู้ เพื่อให้สามารถออกแบบแนวทางในการจัดการความเสี่ยง นำไปสู่การลดความสูญเสียในกลุ่มแรงงานได้

Social Network


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved